ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್

15 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ

1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 01

3 ಲೇಖನಗಳು,140 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 02

69 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 03

34 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ರಾಮಾವತಾರ

3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಯುಗಾದಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳು

2 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,4ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿ

14 ಲೇಖನಗಳು,12 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,14ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರಾದ್ಧ

8 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,14ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಸಂದೇಶಗಳು

3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಹರಿ-ಗುರು-ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕ

1 ಲೇಖನ,13 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಚರಿತ್ರಮ್

1 ಲೇಖನ,3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,3ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ

1 ಲೇಖನ,16 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಮಹಾಫಲದ ಶ್ರಾದ್ಧಗಳು

1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ

16 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಶಿವರಾತ್ರಿ

1 ಲೇಖನ

ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಠಣ

1 ಲೇಖನ,7 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,1 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ತತ್ವಸುರಭಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,4 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,18ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಅಪಮೃತ್ಯು

2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ

2 ಲೇಖನಗಳು,147 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮೀ

1 ಲೇಖನ4ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ರಥಸಪ್ತಮಿ

2 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ

ನಾಮಸ್ಮರಣೆ

2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

13 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,35ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ದ್ರೌಪದೀನಿರ್ಣಯ

10 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಧನುರ್ಮಾಸ

2 ಲೇಖನಗಳು,2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,2ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಜೀವನಸುರಭಿ

9 ಲೇಖನಗಳು,1 ಉಪನ್ಯಾಸ,4ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು