।। ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ।।

1 — 4— 2020

ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರೀ ಸಂವತ್ಸರೇ
ಉತ್ತರಾಯಣೇ
ವಸಂತ- ಋತೌ    
ಚೈತ್ರ-ಮಾಸೇ
ಶುಕ್ಲ-ಪಕ್ಷೇ
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ತಿಥೌ
ಸೌಮ್ಯ-ವಾಸರೇ
ಆರ್ದ್ರಾ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ಶೋಭನ-ಯೋಗೇ
ಭದ್ರಾ-ಕರಣೇ

ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ ಅಷ್ಟಮೀ