।। ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ।।

30— 9— 2020
ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರೀನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ
ಶರದ್- ಋತೌ    
ಆಶ್ವಿಜ-ಮಾಸೇ
ಶುಕ್ಲ-ಪಕ್ಷೇ
ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ತಿಥೌ
ಸೌಮ್ಯ-ವಾಸರೇ
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದಾ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ಗಂಡ-ಯೋಗೇ
ಗರ-ಕರಣೇ

ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ ಚತುರ್ದಶಿ