।। ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ।।

12— 12— 2019
ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿಸಂವತ್ಸರೇ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ
ಹೇಮಂತ- ಋತೌ    
ಮಾರ್ಗಶಿರ-ಮಾಸೇ
ಶುಕ್ಲ-ಪಕ್ಷೇ
ಪೌರ್ಣಿಮಾಯಾಂ ತಿಥೌ
ಬೃಹಸ್ಪತಿ-ವಾಸರೇ
ರೋಹಿಣೀ-ನಕ್ಷತ್ರೇ
ಸಾಧ್ಯ-ಯೋಗೇ
ಬವ-ಕರಣೇ

 ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ ಪ್ರತಿಪದಾ