Bhagavata ParayanamUpanyasas - VNU719

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ನವಮಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ. 

1692 Views
Upanyasas - VNU718

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ. 

1230 Views
Upanyasas - VNU674

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ. 

1461 Views
Upanyasas - VNU673

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ.

2888 Views
Upanyasas - VNU672

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ.

1107 Views
Upanyasas - VNU671

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ. 

1017 Views
Upanyasas - VNU670

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ

1302 Views
Upanyasas - VNU580

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ. 

3892 Views
Upanyasas - VNU552

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ. 

7576 Views